Det är med glädje vi väl-komnar Anette Åkesson till CE-Assistans. 

Anette kommer att med sin breda erfarenhet från fastighets- och byggbranschen utöka vår kompetens och vår kapacitet.

Nu senast kommer Anette från Skanska Sverige AB, Teknik, där hon har arbetat med CE-märkning av maskiner, installations-samordning och installationsledning. 

Innan dess arbetade hon som projekterings- och byggprojektledare samt med upphandling av konsulter och entreprenörer inom Tetra Pak-koncernen.

Efter utbildningen på Högskolan Västerås, energiteknisk linje, och före Tetra Pak-tiden var Anette konsult hos CLC Installat-ionskonsult och Sycon Teknikkonsult.

När det gäller CE-märkning är det främst maskiner som är hennes specialitet. Men hon har också kunskaper och erfarenhet från CE-märkning av byggprodukter.

Vi ser framemot att serva er med tjänster inom CE-märkning och installationssamordning.

Anette nås på 0702 582538 och anette@ce-assistans.com.
 

Läs hela inlägget »

Ett nytt lågspänningsdirektiv kommer att gälla från den 20 april 2016. Det ställer en del nya krav, bland annat på importörer och distributörer. Det ska också bli enklare för myndigheterna att spåra produkter.

De tekniska kraven på elektriska produkter är desamma. De får inte förorsaka skada på person, husdjur eller egendom.

​Importörer
Med importör menar man den som importerar elektriska utrustningar från icke-EU (EES) land och marknadsför dessa inom EU (EES). Importören ska enligt det nya direktivet säkerställa att produkten är CE-märkt, att tillverkaren har följt certifierings-processen och att produkten åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsinformation.

Importören till EU (EES) ska märka produkten med sitt namn och sin postadress.

Importören ska spara en kopia av försäkran om överensstämmelse i tio år och se till att myndigheterna vid behov får tillgång till den tekniska dokumentationen.

Om importören misstänker att kraven i direktivet inte är uppfyllda till fullo förväntas han vidta åtgärder och meddela myndigheterna detta. Prova produkten, att dra tillbaka eller återkalla den är exempel på åtgärder.

Distributörer
Distributörerna ska se till att produkten är CE-märkt och försedd med dokumentation (på svenska) och att tillverkaren och importören uppfyller sina krav.

Alla ekonomiska aktörer – tillverkare, importörer och distributörer
Alla ekonomiska aktörer ska kunna redovisa till vem de har levererat elektrisk utrustning under de senaste tio åren. Importörer och distributör ska dessutom kunna redovisa från vem de har fått elektriska produkter. Detta ska förbättra spårbarheten.

Om den marknadskontrollerande myndigheten, i vårt fall Elsäkerhetsverket, ifrågasätter säkerheten i en produkt förväntas importörer och distributörer medverka med att tillhandahålla dokumentation.

Mer information om det nya direktivet, 2014/35/EU hittar du här:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0035

Läs hela inlägget »

CE-märkning av en maskin eller en byggprodukt – två helt olika saker

Det finns skillnader mellan CE-märkning av en maskin och av en byggprodukt. CE-märkning av en maskin innebär att den uppfyller alla gällande krav på personsäkerhet medan CE-märkning av en byggprodukt talar om att denna är testad enligt en harmoniserad standard. Resultaten av testen redovisas i en prestandadeklaration. För båda gäller att det är produktens tillverkare som ansvarar för CE-märkningen.

Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard, vara CE-märkta enligt EU:s byggproduktförordning. Ansvaret för att man använder lämpliga produkter i bygget, det vill säga att dessa uppfyller t.ex. BBR:s krav, ligger på byggherren.

Ska byggherren spara prestandadeklarationerna?

Ska man spara på alla dokument om de byggprodukter som används i ett byggnadsverk? Till exempel säkerhetsdatablad, prestandadeklarationer, installationsanvisningar. De behövs ju inte i det dagliga arbetet på samma sätt som bruksanvisningar och underhållsinstruktioner. Eftersom byggherren är ansvarig för att de byggprodukter som används, uppfyller kraven i byggreglerna, är det säkert en god idé att spara åtminstone en del av dokumenten på ett sådant sätt att de är lätta att hitta vid behov, t.ex. sådana som berör brandsäkerheten.

Måste man som byggherre kunna bevisa att det har installerats rätt produkter?

Kan en händelse som branden på den s.k. potatisåkern i Malmö 2007, komma att öka kraven från försäkringsbolagen på bevis om att byggprodukter med riktiga egenskaper har använts? Resultaten från alla rättegångar, den senaste nyligen i hovrätten, är att varken entreprenörer eller besiktningsmän anses ha varit vårdslösa eller oaktsamma. Det står också i hovrättens dom: ”Det kan konstateras att dokumentationen om vad som faktiskt gjorts är mycket bristfällig”. Om jag förstår rätt blir det nu försäkringsbolagen som får stå för fiolerna i detta fall, drygt 100 mkr.

Ska byggnadsnämnden kontrollera att rätt produkter har använts?

Nej säger Boverket, det är inte byggnadsnämndens uppgift att kontrollera använda byggprodukters prestanda.

Enligt PBL ska kontrollplanen vara anpassad till det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att alla väsentliga krav på byggnadens tekniska egenskaper uppfylls. Att inhämta underliggande dokumentation hör till den kontrollansvariges uppgifter. Byggnadsnämnden ska genom ett slutbesked bekräfta att de nödvändiga kontrollerna (som KA ansvarar för att de blir gjorda) har utförts.

Nämnden kan i kontrollplanen begära att byggherren visar hur denna förvissat sig om att de byggprodukter som används är lämpliga, när det gäller kritiska egenskaper hos en byggnad. Dit hör exempelvis en takstols bärförmåga eller rökgasutsläpp från en braskamin. Byggherren ska för KA kunna visa på att han/hon använt byggprodukter med bedömda egenskaper enligt avsnitt 1:4 – 1:42 i BBR och motsvarande bestämmelser i EKS (avdelning A, 4-6 §§). Det är alltid byggherren som har ansvaret för att avgöra om produkten är lämplig att använda i det aktuella byggprojektet.

Mera om CE-märkning av byggprodukter finns på denna länk - http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2013/CE-dig-for/ .
Hur en prestandadeklaration kan se ut visas här: http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/CE-markning-och-marknadskontroll/Informationsmaterial-om-CE-markning1/ .

Läs hela inlägget »

En stor rubrik.